Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie Internetowym ciekawezabawki.pl

PRZEDSIĘBIORCA

 • Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem ciekawezabawki.pl   jest EkaSoft Krzysztof Rybski z siedzibą Okonin 77, 39-100 Ropczyce.
 • Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod pod adresem poczty elektronicznej kontakt@ciekawezabawki.pl  bądź poprzez formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu w panelu klienta, na witrynie sklepu.

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.ciekawezabawki.pl
 • Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
 • Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 • Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.

JAK KUPOWAĆ – szczegółowa instrukcja

 • Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę „DODAJ DO KOSZYKA„.
 • Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
 • Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
 • Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „KOSZYK”
 • Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
 • Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia oraz dane konta do realizacji przelewu za zamówione produkty.

CENY

 • Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
 • Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 • Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
 • Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 • Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.
 • W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

 • W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
 • Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 • Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 4 dni roboczych od jego złożenia.
 • Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.
 • Przesyłki wysyłane są kurierem pocztowym – przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 • EkaSoft Krzysztof Rybski ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 • Płatności za zamówienie należy dokonać na wskazany na stronie oraz w wiadomości mailowej nr konta poprzez realizację przelewu bankowego.

UMOWA

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ciekawezabawki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako „Kodeks cywilny”).

WYKONANIE UMOWY – TERMIN

 • EkaSoft Krzysztof Rybski zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.
 • Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych.
 • W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do sklepu, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

KOSZT DOSTAWY

Dostawy realizujemy jedynie na terenie Polski.

 • Koszt dostawy wynosi 15 zł brutto

ZWROT ZAMÓWIENIA – odstąpienie od umowy

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i BBK podlegają zwrotowi.
 • Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

EkaSoft Krzysztof Rybski, Okonin 77, 39-100 Ropczyce

 • Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
 • Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi na wskazany przez niego nr rachunku bankowego.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
 • W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, sklep na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.
 • Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

REKLAMACJA

 • EkaSoft Krzysztof Rybski dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • W przypadku wadliwości zamówionego towaru, EkaSoft Krzysztof Rybski odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 • Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił EkaSoft Krzysztof Rybski o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił EkaSoft Krzysztof Rybski niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego.
 • W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 • Roszczenia wynikające z gwarancji, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

EkaSoft Krzysztof Rybski, Okonin 77, 39-100 Ropczyce

 • W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji EkaSoft Krzysztof Rybski wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.
 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 • W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 • Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma EkaSoft Krzysztof Rybski nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 • Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
 • Aby zrezygnować z zamówienia należy wysłać maila na adres  kontakt@ciekawezabawki.pl ważnością wysoką oraz zatytułować go: „Rezygnacja z zamówienia nr…„. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura.

DANE OSOBOWE – Bezpieczeństwo i ochrona

 • Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego ciekawezabawki.pl EkaSoft Krzysztof Rybski z siedzibą Okonin 77, 39-100  Ropczyce
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez EkaSoft Krzysztof Rybski wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 • Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – EkaSoft Krzysztof Rybski, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

PLIKI COOKIES

 • Serwis ciekawezabawki.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie ciekawezabawki.pl

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 1 grudzień 2016 roku.

POLITYKA COOKIES

Serwis ciekawezabawki.pl używa plików cookies.

 • Poniżej znajdziesz informacje do czego służą i jak działają pliki cookies.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu ciekawezabawki.pl (np. na komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) informacje w postaci plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest EkaSoft Krzysztof Rybski – właściciel marki ciekawezabawki.pl
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu ciekawezabawki.pl wykorzystywane mogą być również przez reklamodawców i partnerów współpracujących z EkaSoft Krzysztof Rybski.

Czym są i do czego służą pliki cookies

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu ciekawezabawki.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu ciekawezabawki.pl. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i zapamiętać jego preferencje przeglądania (np. preferowany język, wielkości czcionki, układ strony lub preferencje kolorystyczne), co umożliwia użytkownikowi na szybszą i łatwiejszą nawigację po naszym serwisie;
 • świadczenia usług w ramach naszego sklepu internetowego, w tym do zapamiętywania danych logowania użytkownika i identyfikowania użytkownika podczas logowania w naszym sklepie internetowym, zapamiętywania produktów umieszczonych w koszyku podczas nawigacji po innych stronach w ramach jednej sesji przeglądania, podczas przechodzenia do strony realizacji zamówienia lub w przypadku zakończenia sesji przeglądania przed sfinalizowaniem zakupu, utrzymywania sesji użytkownika po zalogowaniu w naszym sklepie internetowym, aby użytkownik nie musiał ponownie logować się do naszego sklepu internetowego;
 • zbierania danych analitycznych i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Zebrane dane analityczne i statystyczne wykorzystujemy również do celów marketingowych.

Rodzaje plików cookies

 • Z uwagi na czas życia cookies w ramach serwisu stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu(strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Ponadto ze względu na cel, jakiemu służą, w ramach serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „statystyczne” pliki cookies służące do zliczana statystyk dotyczących serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki i plikami cookies

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
 • Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie ciekawezabawki.pl.
 • Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Zapisz się do Newslettera